Kuruluş Amacı

Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı

Yaşam boyu öğrenme geçen asrın son çeyreğinde dünyanın gündemine girmiş, 2000’li yıllarla Türkiye’de sıkça konuşulmaya başlanmıştır. Türkiye bu konuya önem verdiğini MEB’e bağlı olarak Hayat Boyu Öğrenme adında bir genel müdürlük kurarak göstermiştir. Yaşam boyu eğitim, mevcut sistemi yeniden yapılandırmayı ve formal eğitim sisteminin dışında eğitimle ilgili tüm potansiyeli geliştirmeyi amaçlayan genel bir düzenlemedir ve örgün, yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsayan geniş bir kavramdır. Yaşam boyu öğrenme, örgün eğitimin bir alternatifi değil, örgün eğitimde eksik ve yetersiz kalan verilerin sonradan tamamlanması veya daha önce keşfedilmemiş yeteneklerin keşfedilmesi olarak kabul edilmiştir.

Yaşam boyu öğrenme üç temel amaca yönelir. Bunlar: öğrenmede fırsatlar yaratarak bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır.

Yaşam boyu öğrenme; kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdam ile ilişkili bir bakış açısı içinde bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek amacıyla tüm yaşam boyunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinliklerini kapsamaktadır. Yaşam boyu öğrenme; örgün öğrenmeyi, yaygın öğrenmeyi, teknik eğitim ve becerilerin kazanılmasını sağlayan kursları, iş yerinde kazanılan mesleki becerileri ve diğer becerilerin kazanılmasına yol açan öğrenmeyi de içermektedir*.

               *Bu metin, İsmail GÜLEÇ, Seda ÇELİK ve Buket DEMİRHAN tarafından yazılan “Yaşam Boyu Öğrenme Nedir? Kavram ve Kapsamı Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinden derlenmiştir. Makalenin tamamına ulaşmak için https://dergipark.org.tr/suje/issue/20631/219952.

Merkezimizin kuruluş amaçları;

Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen, kısa ve uzun vadeli, teorik ve uygulamaya dayalı ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için eğitim programları düzenlemek,

Vereceği eğitimlerle, üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğini geliştirerek, sürdürülebilir eğitim ve gelişime katkıda bulunmak amacıyla, bilinen ve yeni geliştirilecek (görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan) eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak,

Yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler geliştirmek.